Voorwaarden Instituut voor Toegepaste Filosofie

Inschrijven

Aanmelden voor een cursus kan uitsluitend via het inschrijfformulier op deze website. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Uw inschrijving geschiedt voor de volledige cursus en is bindend.

Uw inschrijving geldt als definitief na schriftelijke bevestiging van het Instituut voor Toegepaste Filosofie.

Annuleren

In geval van annulering door de cursist worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  • Tot drie weken voor aanvang van de cursus: het bedrag van de aanbetaling.
  • Daarna: het gehele bedrag van de cursus

Annuleren kan uitsluitend via de contactgegevens zoals vermeld op de contactpagina op deze website.

Wijziging in programmering

Het Instituut voor Toegepaste Filosofie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden. Bij tussentijds afzeggen door het Instituut voor Toegepaste Filosofie van een cursus als gevolg van overmacht onzerzijds vindt restitutie plaats van het cursusgeld of de aanbetaling. Bij voortijdig stopzetten van een lopende cursus wegens zwaarwegende omstandigheden vindt restitutie plaats pro rato.

De cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. 

Het aanbod aan cursussen van onze organisatie is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien, op het moment dat u wenst te reserveren, de cursus intussen is volgeboekt. Indien een cursus is volgeboekt, wordt u hiervan vanzelfsprekend tijdig op de hoogte gesteld. 

Onvoldoende deelname

Tenzij anders vermeld, geldt voor al onze cursussen een minimum aantal deelnemers. Bij onvoldoende deelname wordt de desbetreffende cursus niet gegeven. De uiterste termijn waarop de afzegging door ons zal worden gedaan is (tenzij anders vermeld of toegezegd) 21 dagen voor het begin van de cursus. 

Annulering als gevolg van onvoldoende deelname is een recht van onze organisatie, geen plicht. We willen u erop wijzen dat, mocht een cursus wegens onvoldoende deelname geen doorgang vinden, onze organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor reeds door u gemaakte kosten. 

Indien een cursus wegens onvoldoende belangstelling niet kan doorgaan, verplicht Instituut voor Toegepaste Filosofie zich tot tijdige kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling van de eventueel al betaalde cursusgelden, inclusief de aanbetaling. Het annuleren van de cursus dient zowel telefonisch als schriftelijk te gebeuren. 

Voorbehouden

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee wij deze website hebben samengesteld, is deze te allen tijde onder voorbehoud van (type- en druk-)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. 

Tot slot gaan wij ervan uit dat onze gasten een reis- en/of annuleringsverzekering afgesloten hebben.

Aansprakelijkheid

Tijdens alle activiteiten uitgaande van het Instituut voor Toegepaste Filosofie, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Instituut voor Toegepaste Filosofie, de locatie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. Wij adviseren de deelnemer in het bezit te zijn van een W.A. verzekering. Instituut voor Toegepaste Filosofie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van het Instituut, direct of indirect, uitgaande activiteiten. 

Reserveren logeermogelijkheid voor mindervalide gasten

Bij verminderde validiteit hebben wij graag dat u ons van te voren belt om te informeren naar de mogelijkheid omtrent het verzorgen van een aangepast verblijf.